Webinars van de onderzoekscommissie | Lelie zorggroep wzw

Behandeling

Webinars van de onderzoekscommissie

Maandelijks organiseert Slingedael (gratis toegankelijke) webinars over diverse thema's rondom het onderwerp Korsakov. Op deze pagina's kan je je aanmelden voor de komende webinars, en kan je de webinars die al hebben plaatsgevonden terugkijken. Wil je op de hoogte gehouden worden van onze webinars? Volg ons dan op LinkedIn. Wil je reageren op één van de webinars, of heb je een suggestie voor een onderwerp? Laat het hier weten aan de onderzoekscommissie.

Heb je (nog geen) webinars gevolgd van de onderzoekscommissie? We zijn benieuwd naar je mening over de webinars, en over welke onderwerpen je meer wil weten. Vul de korte enquête in!


Webinar | woensdag 28 juni om 14.30 uur | Sophie Schubert over de relatie tussen taalvaardigheden en het begrijpen van sociale situaties bij het syndroom van Korsakov

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat mensen met het Korsakov-syndroom moeite hebben om gedachten, gevoelens en intenties van anderen te begrijpen en te interpreteren. Het begrijpen van sociaal-cognitieve tekortkomingen is cruciaal voor de klinische praktijk en het onderzoek, omdat het van invloed is op hoe cliënten en zorgverleners dagelijks met elkaar omgaan. In een poging om sociale cognitie beter te begrijpen, richt onderzoek zich steeds meer op de relatie tot andere cognitieve domeinen, waaronder ook taal. Het taaldomein is tot op heden een relatief onontgonnen gebied in Korsakov-onderzoek.

Sophie Schubert, masterstudent Neuropsychologie aan de Universiteit Utrecht, heeft daarom een exploratief onderzoek gedaan naar de relatie tussen taalvaardigheden en sociale cognitie bij mensen met het syndroom van Korsakov. Daarbij zijn er testen afgenomen die nog nooit eerder gebruikt zijn binnen deze patiëntenpopulatie, waaronder een taaltaak op woordniveau, een taaltaak op zinsniveau, en een sociale cognitie taak voor het interpreteren van indirect taalgebruik. Het in kaart brengen van de relatie tussen taalvaardigheden en sociale cognitie draagt bij een aan beter begrip van de cognitieve beperkingen en geeft nieuwe inzichten op het gebied van sociaal functioneren bij mensen met Korsakov.

Ben je benieuwd naar de resultaten van het onderzoek? Kom dan 28 juni naar het webinar, waar Sophie haar bevindingen zal delen.


Webinar | Over de inrichting van palliatieve zorg (met behulp van het SigMa-project)

Er is steeds meer aandacht voor palliatieve zorg. Dit is belangrijk, omdat trendanalyses laten zien dat de vraag hiernaar de komende jaren flink zal stijgen. Palliatieve zorg is complexe zorg en vraagt om specialistische kennis en vaardigheden. In een webinar op vertellen palliatief consulenten Leanne van der Grond en Mariëlle Mastenbroek meer over hoe Korsakov Expertisecentrum Slingedael de palliatieve zorg inricht, onder andere met behulp van het SigMa-project.

Een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg is het tijdig signaleren van achteruitgang bij een cliënten en het markeren van de betreffende fase. Wat hierbij helpt is het SigMa-project vanuit ZonMw, waarin Slingedael participeert. Het SigMa-project helpt zorgmedewerkers de signalen methodisch te verwerken door middel van de inzet van meetinstrumenten. Daarnaast hebben we binnen Slingedael nog meer acties ingezet om de kwaliteit van zorg te vergroten. Er worden scholingen aangeboden, aandachtsvelders palliatieve zorg opgeleid en er is een lokaal expertiseteam palliatieve zorg opgezet. Alles om ervoor te zorgen dat de cliënten de best mogelijke zorg ontvangen in de laatste fase van hun leven.

Wil jij meer leren over de inrichting van palliatieve zorg en het SigMa-project? Bekijk het webinar terug!


Webinar | Joël Kruisselbrink en Erik Oudman over de inzet van virtual reality bij mensen met het syndroom van Korsakov

Joël Kruisselbrink is bewegingsagoog in Korsakov Expertisecentrum Slingedael. Hij is agoog-influencer en deelt op TikTok, Instagram en LinkedIn korte filmpjes waarin hij laat zien hoe hij mensen met het syndroom van Korsakov in beweging krijgt. Samen met GZ-psycholoog en senior onderzoeker Erik Oudman deed hij onderzoek naar de inzet van virtual reality bij mensen met het syndroom van Korsakov. De resultaten zijn positief! Bewoners die meededen aan het onderzoek voelden zich beter en deden vaker mee aan activiteiten. In dit webinar vertelt Joël hoe hij te werk gaat als bewegingsagoog bij Korsakov Expertisecentrum Slingedael, en vertellen hij en Erik meer over het onderzoek naar virtual reality. Benieuwd? Bekijk het webinar hieronder terug.

Als mensen niet meer te activeren zijn, is VR de uitkomst. - Bewegingsagoog Joël


Webinar | Eline Böhner over ADL functioneren en het stimuleren van de zelfredzaamheid bij mensen met het syndroom van Korsakov

In de ruim 11 jaar die Eline als ergotherapeut bij collega-zorggroep Atlant met mensen met het syndroom van Korsakov werkt, ziet zij dat er als gevolg van de ernstige cognitieve stoornissen, gedragsproblemen, en verschillende comorbiditeiten, moeilijkheden ontstaan bij de uitvoering van ADL taken en de zelfredzaamheid in het gedrang komt.

Uit onderzoek bij gezonde ouderen en bij mensen met dementie blijkt dat goede ADL vaardigheden worden geassocieerd met een tragere achteruitgang in mobiliteit, een verbetering in kwaliteit van leven, emotioneel welzijn, cognitief functioneren en een vermindering van probleemgedrag. Dit maakt het stimuleren van ADL vaardigheden een belangrijk onderwerp. Meer kennis over het dagelijks functioneren, de zelfredzaamheid en de wijze waarop ADL vaardigheden verbeterd kunnen worden bij mensen met het syndroom van Korsakov is nodig om goede zorg te kunnen leveren en gericht interventies te ontwikkelen om de kwaliteit van leven en het emotionele welzijn te bevorderen.

Tijdens haar opleiding tot klinisch epidemioloog heeft Eline haar afstudeeronderzoek gedaan naar de demografische en klinische factoren die geassocieerd zijn met ADL zelfstandigheid bij mensen met het syndroom van Korsakov. In het webinar licht Eline de uitkomsten van dit onderzoek toe en vertelt zij over haar voorgenomen promotieonderzoek binnen dit thema. Benieuwd? Kijk het webinar hier terug!


Webinar | Ineke de Vries over persoonlijkheidskenmerken bij Korsakov

Uit eerder onderzoek weten we dat bepaalde persoonlijkheidskenmerken een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een alcoholverslaving. Dit zijn kenmerken zoals impulsiviteit en neuroticisme (emotionele instabiliteit). Daarnaast weten we dat persoonlijkheid een belangrijke rol speelt bij mentale problematiek. Onderzoek heeft laten zien dat onderzoek naar de rol van persoonlijkheidskenmerken bij mentale stoornissen belangrijk is omdat dit bijdraagt aan het vaststellen van de stoornis en aan de ontwikkeling van betere behandelmethodes.Er is op dit moment nog weinig onderzoek gedaan naar de persoonlijkheidskenmerken van mensen met Korsakov. Daarom deed Ineke de Vries, masterstudent aan de Universiteit Utrecht (research master Neuroscience and Cognition) onderzoek om de persoonlijkheid van mensen met Korsakov beter in kaart te brengen. Door middel van vragenlijsten zijn Korsakov-cliënten, hun familie en verplegend personeel hierover bevraagd. De bevindingen van het onderzoek laten zien dat er bepaalde persoonlijkheidstrekken zijn die vaak gerapporteerd worden door patiënten met Korsakov. Dit zijn voornamelijk negativisme, verlegenheid, zelfingenomenheid en neuroticisme. Opvallend is dat ze op de andere schalen als 'gezonde mensen' scoren. Familieleden en verplegend personeel zagen vooral een toename van rigide gedrag (star of stug) en sociaal vermijdend gedrag.

Ineke presenteerde de resultaten van haar onderzoek in een webinar. Kijk 'm hieronder terug, of via YouTube.


Webinar | Mirjam van Dam over zorguitdagingen bij mensen met het syndroom van Korsakov

Vanuit de literatuur komt naar voren dat mensen met het syndroom van Korsakov op verschillende gebieden zijn aangedaan. Ze hebben vaak één of meerdere somatische, psychiatrische, gedrags- en/of functionele problemen. Maar hoe worden deze problemen ervaren in de dagelijkse praktijk?

Vanuit haar verpleegkundige achtergrond is Mirjam nieuwsgierig naar de dagelijkse zorg rondom mensen met het syndroom van Korsakov. Hier is nog weinig over bekend. Wel is bekend dat mensen met het syndroom van Korsakov veel zorgproblemen kunnen hebben wat soms een uitdaging kan zijn voor zorgprofessionals in de dagelijkse praktijk. Het is echter niet bekend welke zorgproblemen als uitdagend worden ervaren en hoe competent medewerkers zich voelen om hiermee om te gaan. Deze informatie kan helpen om gericht interventies te ontwikkelen voor de lastige uitdagingen in de praktijk.

In het webinar licht verpleegwetenschapper Mirjam van Dam de uitkomsten van haar tweede studie van haar promotietraject toe.


Webinar | Ineke Gerridzen over de kenmerken en het functioneren van mensen met het syndroom van Korsakov in een verpleeghuis

De zorg voor verpleeghuisbewoners met het syndroom van Korsakov is complex en intensief. Mede door bijkomende psychiatrische ziektebeelden, gedragsproblematiek en verminderde wilsbekwaamheid kan de omgang met deze bewoners ingewikkeld zijn, met handelingsverlegenheid als gevolg. De langdurige zorg voor deze groep verpleeghuisbewoners is vooral gebaseerd op jarenlange ervaring, er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Daarom was het doel van het onderzoek van Ineke: het verkrijgen van inzicht in de kenmerken en het functioneren van mensen met het syndroom van Korsakov, met specifieke aandacht voor gedragssymptomen en zelfinzicht. Het uiteindelijke doel was om daarmee verzorgenden beter toe te rusten in het bieden van goede zorg.

Uit het onderzoek blijkt dat deze groep verpleeghuisbewoners andere kenmerken heeft: ze zijn jonger, vaker man en verblijven langer in het verpleeghuis. Verder blijkt dat psychofarmaca erg vaak worden voorgeschreven en dat het zelfinzicht voor praktische vaardigheden is verminderd. Daarnaast geven verzorgenden aan verschillende opvattingen te hebben over wat ‘goede zorg’ voor deze bewoners inhoudt: op verschillende manieren bewerkstelligen zij ‘zorgontvankelijkheid’. De onderzoeksresultaten geven aan dat de groep verpleeghuisbewoners met het syndroom van Korsakov specialistische en passende zorg nodig heeft.

In dit webinar bespreekt Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde en onderzoeker bij Atlant, de resultaten en praktische implicaties van haar onderzoek, dat ze in 2020 afrondde met een promotie aan de VU.


Webinar | Erik Oudman over de observatie- en screeningsafdeling

Uniek aan Slingedael is onze observatie- en screeningsafdeling. Mensen met een Wernicke Encefalopathie en/of het vermoeden van het syndroom van Korsakov worden hier vaak aangemeld vanuit het ziekenhuis, waar hij/zij is beland na intensief alcoholgebruik, zelfverwaarlozing en vallen. Het gaat veelal om zorgmijders die een lange tijd buiten beeld van de reguliere zorgverlening zijn geweest en hierdoor vaak veel gemiste diagnosen hebben. Op de observatie- en screeningsafdeling wordt gewerkt aan stabilisatie en vooruitgang, waarbij intensieve inzet van o.a. fysiotherapie, ergotherapie, medische discipline en psycholoog leidt tot functionele verbetering, het uiteindelijk diagnosticeren van Korsakov en toeleiden naar vervolgzorg. Cliënten verblijven hier ongeveer 12-16 weken, waarna een cliënt volledig in kaart is gebracht en het functioneren sterk verbeterd is. Circa de helft van de cliënten stroomt uit naar langdurige Korsakovzorg, maar ook ongeveer 15-20% gaat weer naar huis met vormen van begeleiding thuis/dagbehandeling.

In het webinar lichten GZ-psycholoog en senior onderzoeker Erik Oudman en fysiotherapeuten Ingrid Schimmel en David Romeijn het traject voor en op de observatie- en screeningsafdeling van Korsakov Expertisecentrum Slingedael toe. Benieuwd? Kijk het webinar hier terug.


Webinar | Sigrid Bijma over muziektherapie als apathie-behandeling bij Korsakov

De meeste mensen hebben wel eens ervaren dat muziek je energie kan geven (tijdens het hardlopen, bijvoorbeeld) of dat bepaalde muziek je vrolijk of juist verdrietig kan laten voelen, of herinneringen naar boven kan brengen. Muziek lijkt een speciale uitwerking te hebben op mensen, en muziektherapie is een bewezen effectieve manier om bepaalde psychische problemen te verminderen. Bij mensen met dementie kan muziektherapie bijvoorbeeld apathie verminderen. Apathie is een stoornis in de motivatie, die ervoor zorgt dat mensen veel externe begeleiding nodig hebben bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Een helft tot driekwart van de mensen met Korsakov vertoont symptomen van apathie, en de ernst van apathie is relatief hoog bij deze doelgroep. Tot nu toe zijn er nog weinig interventies onderzocht die apathie kunnen verminderen bij mensen met Korsakov.

Sigrid Bijma, masterstudent aan de Universiteit van Amsterdam, heeft in samenwerking met Misha Oey (PhD en GZ-psycholoog in opleiding), Erik Oudman (GZ-psycholoog en onderzoeker binnen Slingedael) en Tijs de Boer (muziektherapeut binnen Slingedael) de effectiviteit van muziektherapie voor het verminderen van apathie bij mensen met Korsakov onderzocht in een pilot studie waaraan vijf bewoners hebben meegedaan. De resultaten suggereren dat muziektherapie op de korte termijn enkele gunstige effecten zou kunnen hebben voor mensen met Korsakov, zoals een toename van fysieke betrokkenheid en doelgericht gedrag en een meer positieve stemming. Wil je hier meer over weten? Kijk het webinar terug!


Webinar | Albert Postma over herinneren, vergeten, misherinneren en confabulatie

Vaak wordt gedacht dat ons geheugen als een foto- of filmcamera werkt: we maken een opname van een gebeurtenis en spelen die later voor ons geestesoog weer af. Echter, onderzoek laat zien dat geheugen meer met een legpuzzel vergeleken moet worden. We moeten verschillende stukjes informatie bij elkaar leggen om een gebeurtenis te reconstrueren. De term 'her-inneren' zegt dit ook al. Bij een reconstructief geheugen kan het gebeuren dat stukjes informatie kwijt zijn (vergeten) en dat andere stukjes informatie worden toegevoegd die helemaal niet gebeurd zijn. Ons geheugen wordt vertekend!

Albert Postma (voorzitter van de onderzoekscommissie van Slingedael en hoogleraar neuropsychologie aan de Universiteit Utrecht) zal in dit webinar stilstaan bij geheugenvertekening en de vraag in hoeverre vertekening ('misherinneren') ook voorkomt bij bewoners met het syndroom van Korsakov. Wat al wel bekend is, is dat confabulatie (overdreven, fanatistische, onware herinneringen) veelvuldig optreedt bij deze bewoners. Is confabulatie wellicht een extreme vorm van geheugenvertekening? En kan confabuleren ook nuttig zijn? Aan de hand van diverse geheugenstudies bij bewoners met Korsakov worden deze vragen in dit webinar behandeld.


Webinar | Fé Hermens over het aanleren van een route bij Korsakov

In hoeverre kunnen mensen met Korsakov een nieuwe route leren? Dat onderzocht Fé Hermens voor haar masterscriptie. Ze vergeleek verschillende manieren van routes leren met elkaar, waaronder 'foutloos leren' waarbij geprobeerd wordt om het maken van fouten tijdens het leerproces zo veel mogelijk te voorkomen. 'Foutloos leren' wordt binnen Slingedael al regelmatig ingezet, omdat het een effectieve leermethode blijkt te zijn. Uit haar onderzoek is gebleken of dit ook geldt voor het aanleren van routes. Dit zou de zelfstandigheid en autonomie voor mensen met Korsakov vergroten. Fé maakte naast haar onderzoek ook een handleiding, zodat de training ook in andere instellingen gebruikt kan worden.

Voor het maken van de handleiding interviewde ze experts uit verschillende gebieden, om zo tot een zo goed mogelijke handleiding te komen. Vragen die beantwoord worden zijn bijvoorbeeld: 'wat zijn goede landmarks?' en 'hoe lang moet er getraind worden?

"Ik vond het erg leuk en leerzaam om dit onderzoek te doen en om de bewoners persoonlijk te spreken tijdens het wandelen. Ik hoop dat dit onderzoek zorgt voor meer kennis over Korsakov en een bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van bewoners in Slingedael en andere instellingen."


Webinar | Thom van der Stadt over pijnperceptie

Tot op heden is er nog geen onderzoek gedaan naar pijn bij mensen met syndroom van Korsakov, in tegenstelling tot patiëntengroepen zoals Alzheimer, Huntington en Parkinson. Uit deze laatstgenoemde onderzoeken bleek dat er een veranderde pijnperceptie is van deze patiënten, dus dat zij juist meer of minder pijn voelen dan normaal. Daarom wilde Thom van der Stadt dit ook gaan onderzoeken bij Korsakov-patiënten. In Slingedael nam hij verschillende vragenlijsten af bij mensen met Korsakov en hun zorgverleners. En uit het onderzoek blijkt dat er aanwijzingen zijn voor een veranderde pijnperceptie bij Korsakov-patiënten. Het is dus zeker relevant om dit nader te onderzoeken, zodat de pijn of de gevolgen hiervan beter behandeld kunnen worden.

Ben je benieuwd naar de resultaten van zijn onderzoek? Kijk het webinar hier terug.


Webinar | Tijs de Boer over muziek(therapie) en Korsakov

Muziek lijkt onmisbaar in ons dagelijks leven. Of je nu zelf je favoriete playlist opzet (in de auto of trein), of dat je ervaring wordt versterkt door muziek (tijdens een film, winkelen of bij de kapper): muziek kan ons raken en in beweging brengen. Wist je dat muziek ook in de zorg en behandeling voor mensen met Korsakov wordt ingezet? In dit webinar van muziektherapeut Tijs de Boer leer je hoe muziek wordt ingezet om aan zorg- en behandeldoelen te werken. Hoe kan je als zorgprofessional muziek inzetten om de kwaliteit van leven van (Korsakov)cliënten te verbeteren, en hoe doet een muziektherapeut dit middels behandeling? Kijk het webinar terug!


Webinar | Sanne Boïng over geheugenproblemen bij Korsakov

Stel: je wilt een IKEA-meubel in elkaar zetten. Gelukkig krijg je daar een mooie instructietekening bij. Nu kun je proberen om in één keer alle instructies te onthouden en de juiste schroefjes en planken bij elkaar te vinden, maar dat is best wel lastig! Het is gemakkelijker om af en toe even terug te kijken naar die instructietekening en schroefje voor schroefje te werken. Maar wat nu als je kat besluit op de tekening te gaan liggen? Dan is het ineens niet zo gemakkelijk meer om terug te kijken. Wat doe je dan? Duw je je kat keer op keer weg met het risico op krabben, of probeer je meer informatie in één keer op te slaan? En, wat als je problemen in je geheugen hebt? Kún je dan wel meer informatie in één keer opslaan?

Sanne (promovenda/PhD Universiteit Utrecht) heeft afgelopen zomer in Slingedael patiënten met het syndroom van Korsakov getest om te achterhalen of we geheugenproblemen kunnen afleiden uit oogbewegingsgedrag. Tijdens dit webinar zal zij haar voorlopige resultaten presenteren. Klik hier om het webinar terug te kijken.


Webinar | Erik Oudman over alternatieve oorzaken van Korsakov

De meest bekende oorzaak van Korsakov is veelvuldig en langdurig alcoholgebruik. Dat er ook andere oorzaken zijn van dit syndroom, is helemaal niet zo bekend. Dit webinar gaat over het ontwikkelen van Korsakov zonder alcoholgebruik. De voorfase van Korsakov, de ziekte van Wernicke, ontstaat door een tekort aan vitamine B1. Verschillende systematische onderzoeken naar Korsakov zonder alcoholgebruik zijn samengevat tot deze publicatie. Overkoepelend kan gesteld worden dat de niet-alcoholische groep Korsakov-patiënten relatief jong is (gemiddeld begin 30) en dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn. Dit komt doordat de hoofdgroepen bestaan uit vrouwen die een ernstige vorm van zwangerschapsbraken hebben (hyperemesis gravidarum) of obesitas chirurgie hebben ondergaan. Twee voorspellers voor het ontwikkelen van de voorfase van Korsakov waren fors gewichtsverlies en overgeven. In de vorm van een webinar deelt Erik Oudman zijn kennis over alternatieve oorzaken van Korsakov. Klik hier om het webinar terug te kijken.


Webinar | Webinar van Nairobi Vlot over moreel handelen bij Korsakov-patiënten

Een kapotte auto verkopen, parkeren op de invalideplaats of teveel wisselgeld houden… Moet kunnen, of: geen denken aan? Nairobi Vlot volgt de masteropleidingen ‘Forensische Neuropsychologie’ (VU Amsterdam) en ‘Neuropsychology’ (Universiteit Utrecht) en is stagiaire bij Slingedael. In maart 2021 begon ze aan haar masterscriptie, waarbij ze onderzoek deed naar moreel redeneren, morele beslissingname, empathie en cognitieve flexibiliteit bij (niet-)delinquente bewoners met het syndroom van Korsakov en een gezonde referentiegroep. 

"Met mijn onderzoek lever ik een bijdrage aan de kennis over moreel handelen bij Korsakov-patiënten: een onderwerp waar helaas tot op heden zeer weinig aandacht voor is – terwijl het in veel gevallen ten grondslag ligt aan moeizame sociale interacties bij Korsakov-patiënten."

In de vorm van een webinar deelde Nairobi de resultaten van haar onderzoek. Bekijk het webinar terug via deze link!


Webinar | Lianda Buijzert over agitatie bij Korsakov

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar agitatie bij Korsakov. De gedane onderzoeken beperken zich tot het signaleren dat geagiteerd gedrag een probleem is, maar niet naar hoe deze agitatie er uit ziet. Het is bijvoorbeeld niet bekend of mensen met Korsakov vaker verbaal of non-verbaal agressief zijn. Dit was voor Lianda de reden om hier onderzoek naar te doen. Benieuwd naar de resultaten? Bekijk het webinar wat Lianda gaf terug!

“Agitatie komt sowieso uit het syndroom voort, mensen hebben die rem niet. Hun emoties lopen vaak hoog op. Ze hebben vaak moeite met zicht te uiten en dan is dit vaak al te laat” (respondent 2).


Webinar | Renate Volkert over kunstzinnige therapie

Tijdens het webinar van Renate Volkert steek je letterlijk je handen uit de mouwen. Op 9 juni presenteert de kunstzinnig therapeute van 14:15 tot 15:15 uur haar eigen methodiek: therapie op basis van kunst om Korsakov-patiënten tot bloei te brengen. Tijdens het webinar laat Renate zien hoe de werkwijze in dagbestedingscentrum in Den Haag wordt vormgegeven. Wil je het webinar van Renate terugkijken? Klik hier voor de video!

“Er bestaat een beeld dat mensen met het syndroom van Korsakov moeilijk te activeren zijn, maar wij ervaren dagelijks dat deze mensen door het toepassen van een gerichte methodiek tot veel meer in staat te zijn.”


Webinar | Dianne Herrmann over het geheugen van Korsakov-patiënten voor de COVID-19 periode.


Webinar | Larissa Vermeulen over apathie en het executief functioneren bij Korsakov


Webinar | Sterre Smits over het gebruik van een smartwatch als geheugensteun voor Korsakov-patiënten.


Webinar | Anne Bergmans over haar onderzoek naar foutloos leren bij Korsakov-patiënten

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

010 - 293 15 55

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.