Wet zorg en dwang - Korsakov Expertisecentrum Slingedael | Lelie zorggroep wzw

Psychologische hulp

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang gaat over het toepassen van onvrijwillige zorg door zorgverleners bij cliënten met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening, zoals dementie.

Nee, tenzij…

Wij verlenen onze zorg zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Als mensen zelf niet (meer) kunnen inschatten wat goed voor hen is, voorziet de Wet zorg en dwang in een aantal mogelijkheden om toch de noodzakelijke zorg te bieden. Daarvoor moet een stappenplan worden doorlopen. Het uitgangspunt daarvan is: zo min mogelijk onvrijwillige zorg. Pas als er echt geen alternatieven zijn, kan er onvrijwillige zorg worden toegepast. Dit moet vervolgens wel regelmatig worden geëvalueerd.

Als er sprake is van onvrijwillige zorg, betekent dit niet meteen dat u of uw naaste moet worden opgenomen op een gesloten afdeling. Ook op ‘open’ afdelingen in verpleeghuizen is het mogelijk om onvrijwillige zorg toe te passen. In de toekomst kan dit mogelijk zelfs ook in de thuissituatie.

Wanneer kan er onvrijwillige zorg worden toegepast?

Als er uit de evaluaties blijkt dat er geen alternatieven zijn en het ernstige nadeel voor u of uw naaste blijft bestaan, kan er onvrijwillige zorg worden toegepast. Dit moet worden vastgelegd in het zorgplan en met u, of, bij wilsonbekwaamheid, met uw vertegenwoordiger worden besproken. 

Bent u het niet eens?

Als u het niet eens bent met de onvrijwillige zorg, dan adviseren wij om dit te bespreken met uw contactpersoon bij Slingedael. Zowel de bewoner als zijn/haar vertegenwoordiger kan dit doen. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een vraag of klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris. Klachten met betrekking tot de Wet zorg en dwang worden beoordeeld door de KCOZ, een onafhankelijke organisatie, de KCOZ.

Cliëntvertrouwenspersoon

Heeft u behoefte aan advies, hulp of een luisterend oor met betrekking tot de Wet zorg en dwang? Dan kunt u terecht bij de externe, onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Deze is niet in dienst bij Lelie zorggroep en komt op voor de belangen van u en uw naaste. Zo kan de cliëntvertrouwenspersoon helpen bij de gesprekken met de organisatie of met het onder woorden brengen van de klacht.

Bianca Knigge
M 06 - 21 39 33 05
T 088 - 201 59 20
b.knigge@hetlsr.nl
www.hetlsr.nl 

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

010 - 293 15 55

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.