Zorg rondom het levenseinde | Lelie zorggroep wzw

palliatief

Zorg rondom het levenseinde

De medische wetenschap heeft ervoor gezorgd dat veel ziekten behandeld en genezen kunnen worden. Onbewust kan dit leiden tot de gedachte dat er geen grenzen zijn aan de mogelijkheden van de geneeskunde. Deze gedachte is niet terecht. Het menselijk leven brengt beperkingen met zich mee; het leven is eindig. In die levensfase komt de vraag naar boven: hoe moeten we omgaan als genezing, medisch gezien niet meer mogelijk is en het sterven onafwendbaar blijkt? In de laatste levensfase bieden wij zorg vanuit onze christelijke levensovertuiging en mensvisie. Vanuit deze visie zien wij de mens als een ondeelbaar geheel van lichaam, ziel en geest. Wij hebben respect voor de God van het leven. Dit houdt in dat we rekening houden met de grenzen die Hij aan dat leven op aarde stelt. In onze samenleving  is het zelfbeschikkingsrecht breed omarmt. Onze medewerkers werken persoonsgericht en geven gehoor aan dit zelfbeschikkingsrecht binnen de  bovenbeschreven visie.

Omgaan met een naderend levenseinde

Wij bieden hoogwaardige palliatieve zorg als de ziekte waaraan de cliënt lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Bij palliatieve zorgverlening hebben we naast aandacht voor de lichamelijke klachten eveneens aandacht voor de psychische en/of sociale problemen en vragen rond zingeving die zich bij de patiënt en/of zijn naasten kunnen voordoen. Het wordt daarom weleens ‘totale zorg’ genoemd: zorg voor zowel lichaam als geest en ziel. ‘Een waardig ziekte- en sterfbed’ is te allen tijde het belangrijkste doel van de betrokken zorgverleners.

Persoonsgerichte zorg rondom het levenseinde

Uitgangspunt van palliatieve zorg is: toevoegen van ‘leven aan de dagen’ in plaats van ‘dagen aan het leven’. Goede palliatieve zorg is gericht op symptoomcontrole. Dat wil zeggen zo goed mogelijk bestrijden van pijn, benauwdheid, verwardheid en angst. Door angst voor het lijden kan de wens ontstaan om het levenseinde te bespoedigen. Goede palliatieve zorg kan er in veel gevallen aan bijdragen dat de vraag naar euthanasie wordt voorkomen of weggenomen. Toch kan het voorkomen dat een cliënt vraagt om euthanasie en deze vraag ook blijft houden nadat alle mogelijkheden van palliatieve zorg zijn geboden. Vanuit onze levensovertuiging stellen wij dat God het is die beslist wanneer het levenseinde daar is. Het leven zal daarom niet onnodig worden gerekt of opzettelijk worden verkort. Het toepassen van en meewerken aan euthanasie past niet binnen deze levensovertuiging. Dat betekent dat onze medewerkers niet meewerken aan de toepassing van euthanasie. Wij werken wel mee aan het zoeken naar een weg waarop de wens van de cliënt gehoord en uitgevoerd kan worden.

Persoonlijke zorg

Omgaan met een naderend levenseinde is voor iedereen moeilijk. Zorg blijft een persoonlijke zaak. Daarbij staat uw wens centraal: wat is voor u in deze levensfase belangrijk en hoe kunnen wij als zorgverleners hier het beste bij aansluiten? Onze zorgverleners: verzorgenden, de arts, geestelijk verzorger en andere medewerkers zijn graag bereid om met u in gesprek te gaan en uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.