Steun onze vriendenstichting | Lelie zorggroep wzw

Steun onze vriendenstichting

Als u het werk van Riederborgh een warm hart toedraagt, kunt u ons steunen. Als donateur, vrijwilliger, ambassadeur of door gebed.

De belastingdienst heeft aan Stichting Vrienden van Riederborgh de ANBI-status toegekend. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Deze status biedt de Steunstichting fiscale voordelen. Het RSIN/fiscaal nummer van de Stichting is 8136.83.026.

Doel van de stichting

Stichting Vrienden van Riederborgh verwerft haar middelen door giften, donaties, erfstellingen en legaten. Deze gelden komen geheel ten goede aan het vermogen van de stichting. Erfstellingen mogen door de stichting slechts beneficiair worden aanvaard [i]. De verworven middelen maken het mogelijk bijdragen te verlenen aan het werk van de Riederborgh.

Deze bijdragen zijn hard nodig want de financiering van de ouderenzorg staat onder druk. Door de verandering van de bekostigingssystematiek en de afname van de financiële middelen die de overheid beschikbaar stelt, zal er een steeds groter beroep moeten worden gedaan op andere financieringsbronnen. Hoewel de directe zorgverlening in Riederborgh door het overheidsbeleid niet direct in gevaar komt, raken de bezuinigingen wel de extra voorzieningen. Belangrijke zaken die het vaak toch al moeilijke leven van de bewoners van ons huis enigszins kunnen veraangenamen, worden daardoor steeds minder mogelijk. Ook voor zaken die de levensbeschouwelijke identiteit betreffen, stelt de overheid steeds minder middelen beschikbaar [ii].

Met de bijdragen van Stichting Vrienden van Riederborgh zullen deze voorzieningen gelukkig in de toekomst hopelijk kunnen blijven bestaan. En dat bepaalt mede de kwaliteit van onze dienstverlening en het welbevinden van onze bewoners.

Beleidsplan

Het beleid van de Stichting is er op gericht om, voor het verwerven van middelen, via de kanalen van de Riederborgh actief bekendheid te geven aan het werk van de Stichting aan bewoners, familieleden van bewoners, kerken en andere belangstellenden. Uitgaven worden gedaan op basis van projecten die vanuit de Riederborgh worden voorgesteld en door het bestuur zijn goedgekeurd.

Vrienden van Riederborgh heeft in 2017 enkele belevingsgangen gerealiseerd. De muren kregen een kleur, patronen of afbeeldingen en werden opgefleurd door bijv. foto's van vroeger, levende schilderijen, spiegels, spellen en beweegmaterialen. Zo worden de zintuigen van de bewoners geprikkeld. In 2022 heeft Vrienden van Riederborgh een elektrische duofiets gedoneerd. Bewoners van Riederborgh kunnen daardoor samen met een vrijwilliger of familielid (weer) een rondje fietsen en genieten van de buitenlucht! Tevens hebben we recent aanzienlijke bedragen meegefinancierd/toegezegd voor de aanschaf van een rolstoelbus en de aanleg van een tuin.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Vrienden van Riederborgh wordt gevormd door drie (natuurlijke) personen. Bestuursleden worden (bij voorkeur) benoemd uit en door de Raad van Participanten van Riederborgh. De bestuursleden zijn:
A.H. van der Boom (voorzitter)
A. van Zwienen (secretaris / penningmeester)
T.J. de Bruin (lid)

Beloningsbeleid

De statuten geven geen ruimte voor het betalen van beloningen of vergoedingen aan bestuursleden. Alle middelen kunnen daarom rechtstreeks voor de doelstelling worden ingezet.

Balans en staat van baten en lasten

Een balans en staat van baten en lasten met toelichting is opgenomen in de jaarrekening van 2022.
________________________________________
Noten:
[i] Na een overlijden worden de schulden van de erflater betaald uit de opbrengsten van de erfenis. Het overschot wordt uitgekeerd aan de erfgenamen. Als de schulden groter zijn dan de bezittingen, ontstaat er een tekort. Als een erfenis beneficiair aanvaard wordt, betekent dit dat alleen een erfenis met een benefiet (overschot) wordt aanvaard. Als er een tekort blijkt te zijn, dan wordt de erfenis verworpen.

[ii] De stichting heeft ten doel: het verschaffen van middelen die nodig, nuttig en/of aangenaam zijn voor het welbevinden van de cliënten van Riederborgh hetzij in natura, hetzij door financiële steun, zulks in de ruimste zin van het woord, voor zover echter die middelen niet uit andere hoofde verkregen kunnen worden.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0180-452500

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.