Cliëntenraad | Lelie zorggroep wzw

Portret client krant

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Riederborgh is de schakel tussen de cliënten en Lelie zorggroep. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners via direct contact met de locatiemanager. De cliëntenraad denkt mee over het wonen, de zorg en de behandeling in Riederborgh. De kwaliteit van de zorg, het welzijn, de eigen identiteit en de individuele vrijheid van de bewoners zijn de drijfveer van de cliëntenraad.

De cliëntenraad van Riederborgh bestaat momenteel uit: 

 • Dhr. Henk Schippers
 • Dhr. Kees Boot
 • Mw. Rianne Boos-van der Velden
 • Dhr. Maarten Kooij
 • Mw. Nellie Haak-de Wilt (secretaris)
 • Dhr. Dirk-Job van der Bijl (voorzitter)

Op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) geeft de cliëntenraad (CR), zowel gevraagd als ongevraagd, advies over en/of instemming met regelingen die direct of indirect betrekking hebben op de zorg en op zaken als:

 • Kwaliteit van zorgverlening
 • Kwaliteit van maaltijden en dranken
 • De huisregels
 • Beschikbaarheid en functie van de Blauwkaai
 • Verbouwingen
 • Invulling (christelijke) feestdagen
 • Was en kleding
 • Activiteiten en ontspanning
 • Aandacht en respectvolle bejegening
 • Aandacht voor (nieuwe) vrijwilligers
 • Beleidsplannen betreffende nieuwe vormen van zorg
 • Alle structurele veranderingen in de organisatie, die betrekking hebben op de cliënten
 • Het organiseren van familiebijeenkomsten per afdeling

Aandacht, dingen opmerken, vooruitzien, er op toezien dat zaken ten goede veranderen. Dat is het werk van de cliëntenraad, lokaal op de eigen locatie of centraal samen met andere locaties van Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn.

De cliëntenraad bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden. Bij de samenstelling van de raad wordt gestreefd naar een representatieve vertegenwoordiging van alle cliënten. De leden zijn bij voorkeur de cliënten zelf, hun naasten (familie, vrienden of personen met een specifieke deskundigheid) en/of personen die binding hebben of willen aangaan met de doelgroep van de instelling. De cliëntenraad van Riederborgh is ook vertegenwoordigd in de centrale cliëntenraad van Lelie zorggroep. 

De cliëntenraad behartigt niet de individuele belangen van een cliënt, hierbij wordt doorverwezen naar de leidinggevende van de betreffende afdeling of naar de klachtenfunctionaris.

Contact

Heeft u een vragen aan of belangstelling voor de cliëntenraad, of wilt u actief worden binnen deze medezeggenschapsraad van Riederborgh? Dan kunt u contact opnemen via de centrale cliëntenraad van Lelie zorggroep. We zijn u graag van dienst.

T 0900-2244777
E clientenraad@leliezorggroep.nl
W www.leliezorggroep.nl/clientenraad

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0180-452500

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.